~ 173. The One Hundred Kauravas ~


Duryodhana, Dushasana, Duhsaha, Duhsala, Jalasandha, Sama, Saha, Vinda, Anuvinda, Durdharsha, Suvahu, Dushpradharshana, Durmarshana, Durmukha, Dushkarna, Vivinsati, Vikarna, Sala, Satva, Sulochana, Chitra, Upachitra, Chitraksha, Charuchitra, Sarasana, Durmada, Durvigaha, Vivitsu, Vikatanana, Urnanabha, Sunabha, Nandaka, Upanandaka, Chitravana, Chitravarman, Suvarman, Durvimochana, Ayovahu, Mahavahu, Chitranga, Chitrakundala, Bhimavega, Bhimavala, Balaki, Balavardhana, Ugrayudha, Bhima, Karna, Kanakaya, Dridhayudha, Dridhavarman, Dridhakshatra, Somakitri, Anudara, Dridhasandha, Jarasandha, Satyasandha, Sada, Suvak, Ugrasravas, Ugrasena, Senani, Dushparajaya, Aparajita, Kundasayin, Visalaksha, Duradhara, Dridhahasta, Suhasta, Vatavega, Suvarchas, Adityaketu, Vahvashin, Nagadatta, Agrayayin, Kavachin, Krathana, Kunda, Kundadhara, Dhanurdhara, Ugra, Bhimaratha, Viravahu, Alolupa, Abhaya, Raudrakarman, Dridharatha, Anadhrishya, Kundabhedin, Viravi, Dhirghalochana, Pramatha, Pramathi, Dhirgharoma, Dirghavahu, Mahabahu, Vyudhoru, Kanakadhvaja, Kundasi, Virajas.


Inspired by: The Mahabharata, as translated by Kisari Mohan Ganguli.
Notes: Pattanaik supplies this list on p. 280 of his book Jaya, "in no particular order" as he says, but in the Adi Parva states that this is in order by birth (and Yuyutsu is included after Duryodhana).

No comments:

Post a Comment